Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2018-05-31T10:16:26+00:00

Artikel 1: Definities

1.1     Opdrachtnemer: Kind-In-t-Zicht. Trainingsbureau ingeschreven bij de kamer van koophandel. Trainer: Marie-José Knops, alsook trainers, die incidenteel werkzaam zijn voor Kind-In-t-Zicht.

1.2     Opdrachtgever: natuurlijke of rechtspersoon die aan Kind-In-t-Zicht een opdracht heeft verstrekt voor een training of coaching.

1.3     Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Kind-In-t-Zicht en opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken;

1.4     Dienstverlening: de diensten die Kind-In-t-Zicht aan opdrachtgever levert.

1.5     Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching of training, waarvoor hij niet zelf de opdrachtgever is.

1.6     NOBTRA: beroepsvereniging van trainers.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Kind-In-t-Zicht in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.

2.2     Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Kind-In-t-Zicht zijn overeengekomen.

2.3     Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Kind-In-t-Zicht uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4     Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Kind-In-t-Zicht treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.5     Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Toepasselijke reglementen

Kind-In-t-Zicht voert de Diensten uit in overeenstemming met de NOBTRA dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NOBTRA dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBTRA (www.NOBTRA.nl )

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

Iedere Overeenkomst leidt voor Kind-In-t-Zicht tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Kind-In-t-Zicht gehouden is zijn inspanningsverplichting na te komen naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap volgens de maatstaven en richtlijnen van de NOBTRA zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5: Geheimhouding

5.1     Kind-In-t-Zicht is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Kind-In-t-Zicht draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

5.2     Gesprekken, trainingen, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Kind-In-t-Zicht en Deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Kind-In-t-Zicht zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 6: Honorarium en kosten

Het honorarium van Kind-In-t-Zicht bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Kind-In-t-Zicht gewerkte tijdseenheid.

Artikel 7: Betaling

7.1     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Kind-In-t-Zicht aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde ook.

7.2     Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim zijn aan Kind-In-t-Zicht over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

7.3     Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Kind-In-t-Zicht hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag ingeval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

7.4     Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8: Incassokosten

Ingeval de Kind-In-t-Zicht invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1    Klachten van Deelnemer zullen behandeld worden onder regie van de opdrachtgever en door opdrachtgever worden opgevolgd.”

9.2     Kind-In-t-Zicht is tegenover Opdrachtgever en/of Deelnemer slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst veroorzaakt door opzet of grove schuld van Kind-In-t-Zicht.

Indien zich bij de uitvoering van de Overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijk van Kind-In-t-Zicht beperkt zijn tot het honorarium van de opdracht.

9.3     Kind-In-t-Zicht is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsstagnatie.

9.4     Kind-In-t-Zicht zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kind-In-t-Zicht is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

9.5     De Opdrachtgever vrijwaart Kind-In-t-Zicht tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Kind-In-t-Zicht samenhangen.

 9.6     Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 10: Persoonsgegevens

Door het aangaan van een Overeenkomst met Kind-In-t-Zicht wordt aan Kind-In-t-Zicht toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Kind-In-t-Zicht uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden

11.1     Annulering door Opdrachtgever van trainingen of coaching dient 4 weken voor de beoogde datum schriftelijk (evt. per mail) te geschieden.

11.2     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient Opdrachtgever bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen. Bij annulering tussen 5 werkdagen en de genoemde 4 weken Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

11.3     Opdrachtgever is 100% van de totale kosten gemaakt voor het samenstellen en drukken van de readers verschuldigd binnen de termijn van 8 weken voor aanvang van de training, tenzij hierover bij de offerte andere afspraken zijn gemaakt.

11.4     Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Kind-In-t-Zicht.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst

Kind-In-t-Zicht is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever of indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Kind-In-t-Zicht verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

Artikel 13: Gedragscode en klachtenregeling

13.1     Kind-In-t-Zicht geeft binnen 3 weken een reactie op de klacht.

13.2     De klacht wordt binnen de vastgestelde termijn van 6 mnd afgehandeld.

13.3     Kind-In-t-Zicht hanteert de klachtenregeling van de NOBTRA. Het oordeel van de NOBTRA is bindend.

13.4     De voorwaarden van Kind-In-t-Zicht zullen via een link openbaar worden gemaakt of meegestuurd worden met de offerte.